Вятърен парк Ружица

385 МВт вятър
1 001 445 тона спестени въглеродни емисии
326 300 захранени домове

Въведение

Вятърен парк „Ружица” е един от мащабните проекти за производство на възобновяема енергия, който осигурява електроенергия за захранване на около 326 300 домове и спестява близо 1 001 445 тона въглероден диоксид всяка година.

Освен това проектът носи икономически ползи за местните общини Каолиново и Никола Козлево, както и за област Шумен, включително откриване на нови работни места по време на строителството и експлоатационния период.

Паркът „Ружица” ще помогне на правителството да постигне ангажимента си към Европейската комисия за достигане на 27% дял възобновяема енергия в енергийния микс до 2030 г.

Вятърен парк „Ружица” е част от CWP – водеща компания за развитие на проекти от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа и Австралия. През последните 15 години ние инвестираме в областта на устойчивото развитие и енергийния преход и в момента разработваме общо 2 000 МВт ВЕИ мощности в четири държави в региона – България, Сърбия, Румъния и Украйна. Така допринасяме за осигуряването на евтина зелена енергия, ускореното заместване на скъпи и замърсяващи електроцентрали и намаляване на зависимостта от петрол и природен газ. Компанията ни е реализирала над 1 500 МВт проекти в Европа и Австралия с общо финансиране от над 3,5 млрд. евро, сред които са най-големите вятърни паркове в Сърбия (158 МВт) и Румъния (600 МВт).

Компанията ни работи активно с местните общности в България и е основен участник в редица социални инициативи като „Млад иноватор“, Фонд за стипендии „Иди, учи и се върни”, Операция „Плюшено Мече” – инициатива за деца и младежи в неравностойно положение.

За проекта

Проектът предвижда изграждането на около 55 турбини със съпътстващата ги инфраструктура върху територия, разположена приблизително на 30 км североизточно от град Шумен – в общините Каолиново и Никола Козлево. Локацията е подходяща за производство на електроенергия поради надеждния вятърен ресурс, подходящ релеф и близост до съществуващата преносна мрежа.

За проекта се обмислят различни размери на турбините. Размерите на вятърните турбини, които се очаква да бъдат пуснати на пазара през следващите няколко години, са с височина до около 267.5 м (от основата на турбината до върха на перката), като генериращият капацитет се очаква да бъде до 8 МВт. По-големите турбини позволяват по-голямо производство на енергия от по-малък брой съоръжения, намалявайки себестойността на произведената енергия.

Паркът „Ружица” ще генерира достатъчно електричество, за да захрани около 326 300 домакинства.

Местоположение

Вятърен парк „Ружица” се намира в Североизточна България, на около 30 км от град Шумен, в селата Красен дол, Ружица, Вълнари, Хърсово, Църквица, Крива река и Никола Козлево – община Никола Козлево, и селата Долина, Лиси връх и Лятно – община Каолиново, област Шумен.

План за изпълнение

2022
Придобиване на земя
2022
Екологични процедури и разрешителни
2023
Стартиране на кампания по измерване на ветровия потенциал
2023
Одобрение на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
2025
Одобрение на проекта и разрешително за строеж
2026
Финансиране на проекта
2026
Пласмент на енергията от парка
2026
Изграждане на вятърен парк „Ружица”
2027
Въвеждане в експлоатация

Проектна документация

CWP се ангажира да разработва своите проекти по правилния начин. Вятърен парк „Ружица“ ще се изгражда и експлоатира в съответствие с всички законови разрешителни и разпоредби.