Investment proposal announcement

О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

„РУЖИЦА ГРИЙН ПАУЪР“ ЕООД

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Ружица“

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Мая Карова – Мениджър Проекти, Изграждане на ветрови паркове и продажби

мобилен телефон: (+359) 893 688 552

служ. тел. 02 495 85 75

електронна поща: maya.karova@cwp.global

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен на адрес:

9700 Шумен, ул. Съединение 71, ет.3